สมัครสมาชิกลูกค้าขายส่ง

เอกสารที่จำเป็นต้องแนบในข้อ 8.

  1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
  2. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20
  3. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ

เครื่องหมาย แปลว่าจำเป็นต้องกรอก


1. ข้อมูลผู้ใช้เวปไซต์

อีเมล์

ชื่อผู้ใช้ (ความยาวอย่างน้อย 4 ตัวอักษร)

รหัสผ่าน (ความยาวอย่างน้อย 6 ตัวอักษร)


2. เจ้าของกิจการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

ชื่อ

นามสกุล

เลขประจำตัวบัตรประชาชน (13 หลัก)

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล์

ที่อยู่

เลขที่/หมู่ที่/อาคาร/ชั้น/ซอย

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์


3. ข้อมูลบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ประเภทธุรกิจ
ขายส่ง ขายปลีก ประมูลราชการ อื่นๆ

ชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/อื่นๆ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (13 หลัก)

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์แฟ๊กซ์

เวปไซต์

สำนักงานที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่ สาขาที่

ที่อยู่ที่จดทะเบียน (ภ.พ. 20) สำหรับออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี

เลขที่/หมู่ที่/อาคาร/ชั้น/ซอย

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์


4. ที่อยู่ในการส่งของ หรือติดต่อ (ในกรณีที่ไม่ตรงกับ ภ.พ. 20)

เลขที่/หมู่ที่/อาคาร/ชั้น/ซอย

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์


5. ข้อมูลบริษัทขนส่ง (หากส่งต่างจังหวัด)

ชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่

เลขที่/หมู่ที่/อาคาร/ชั้น/ซอย

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์


6. ผู้ติดต่อสั่งซื้อ

A

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

Line ID

B

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

Line ID


7. ผู้ติดต่อเก็บเงิน

A

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

Line ID

B

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

Line ID


8. เอกสารประกอบการเปิดหน้าบัญชี

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

2. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20

3. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ