การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า สำหรับกรณีต่อไปนี้

  1. สินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ถูกต้องตามคำสั่งซื้อ เช่น สินค้า สี ขนาด หรือ จำนวน ไม่ถูกต้อง
  2. สินค้าไม่ได้คุณภาพเนื่องจากความผิดพลาดทางการผลิต
  3. สินค้าชำรุดหรือเสียหายจากการขนส่งของทางบริษัท

ในกรณีที่ 1,2 สินค้าที่คืนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้งตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์

ช่องทางการติดต่อ

กรุณาแจ้ง

  1. ชื่อลูกค้า
  2. เลขที่คำสั่งซื้อ
  3. เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
  4. สาเหตุที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืน
  5. รูปภาพประกอบ