สมัครสมาชิกนิติบุคคล


รหัสลูกค้า (สำหรับลูกค้าปัจจุบัน)

ชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/อื่นๆ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

จังหวัด

อีเมล์

รหัสไปรษณีย์

เบอร์มือถือ

เบอร์โทรศัพท์

เอกสารประกอบการเปิดหน้าบัญชี

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

2. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20