เงินเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคมสมัยใหม่ การมีรายได้เพียงพอจึงช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานทั้งด้านกายภาพและจิตใจได้ อย่างไรก็ตาม เงินอาจกลายเป็นสิ่งครอบงำจิตใจและนำไปสู่พฤติกรรมวัตถุนิยมได้ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อชีวิตและสังคมได้

วัตถุนิยมคืออะไร

วัตถุนิยมเป็นค่านิยมที่ให้ความสำคัญกับการครอบครองและการบริโภควัตถุ บุคคลที่มีค่านิยมวัตถุนิยมจะมองว่าวัตถุเป็นเครื่องวัดความสำเร็จและความสุขในชีวิต พวกเขาจึงมุ่งมั่นที่จะหารายได้ให้มากเพื่อซื้อวัตถุต่างๆ ที่ต้องการ

ความสัมพันธ์ระหว่างเงินและวัตถุนิยม

เงินเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมพฤติกรรมวัตถุนิยม เนื่องจากการมีรายได้มากช่วยให้เราสามารถซื้อวัตถุต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ ส่งผลให้บุคคลที่มีรายได้สูงมีแนวโน้มที่จะมีค่านิยมวัตถุนิยมมากกว่าบุคคลที่มีรายได้น้อย

นอกจากนี้ สื่อต่างๆ เช่น โฆษณา ภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์ ก็มีส่วนส่งเสริมพฤติกรรมวัตถุนิยมเช่นกัน สื่อเหล่านี้มักนำเสนอภาพลักษณ์ของบุคคลที่ประสบความสำเร็จและมีความสุข โดยมักจะมีวัตถุต่างๆ ล้อมรอบ ซึ่งอาจทำให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกอยากมีวัตถุเหล่านั้นเช่นกัน

ผลกระทบของวัตถุนิยมต่อชีวิตและสังคม

วัตถุนิยมอาจส่งผลเสียต่อชีวิตและสังคมได้หลายประการ ดังนี้

  • ทำให้บุคคลเกิดความเครียดและวิตกกังวล เนื่องจากบุคคลที่มีค่านิยมวัตถุนิยมมักรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่เสมอ พวกเขาจึงต้องหารายได้ให้มากขึ้นเพื่อซื้อวัตถุใหม่ๆ มาใช้ ส่งผลให้เกิดความเครียดและวิตกกังวล
  • ทำให้บุคคลขาดความพอเพียง เนื่องจากบุคคลที่มีค่านิยมวัตถุนิยมมักมุ่งเน้นที่การแสวงหาวัตถุใหม่ๆ อยู่เสมอ พวกเขาจึงมักละเลยสิ่งที่สำคัญอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อนฝูง
  • ทำให้เกิดปัญหาสังคม เช่น การบริโภคเกินความจำเป็น การแข่งขันทางวัตถุ และปัญหาสิ่งแวดล้อม

แนวทางในการลดพฤติกรรมวัตถุนิยม

มีแนวทางต่างๆ ในการลดพฤติกรรมวัตถุนิยม เช่น

  • ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราล้วนมีคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้พบเจอ และคุณค่าทางจิตใจของตนเอง
  • ตั้งเป้าหมายในชีวิตที่นอกเหนือจากการแสวงหาวัตถุ การมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนจะช่วยให้เรามุ่งมั่นทำสิ่งต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นๆ โดยไม่ต้องพึ่งพาวัตถุ
  • เรียนรู้ที่จะพอใจกับสิ่งที่ตนเองมี การฝึกฝนตนเองให้พอใจกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่ จะช่วยให้เราลดความอยากได้อยากมีและลดพฤติกรรมวัตถุนิยมลงได้

เงินเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต แต่เราไม่ควรปล่อยให้เงินครอบงำจิตใจจนนำไปสู่พฤติกรรมวัตถุนิยม เราสามารถลดพฤติกรรมวัตถุนิยมได้ด้วยการตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว และฝึกฝนตนเองให้พอใจกับสิ่งที่ตนเองมี